Jordprofiler

De registrerede data omfatter profilbeskrivelser ca. 2000 jordprofiler samt analyser fra over 9000 pedologiske horisonter. Ved jordprofilundersøgelser graves en profil til ca. 1,7 meters dybde, og profilen inddeles i horisonter. Fra de forskellige horisonter (ca. 4-6 pr. profil) er der udtaget prøver til jordbundskemiske og -fysiske analyser. Profilen fotograferes, således at der findes billeder af de fleste jorde i databasen.

Til hvert prøvested er der knyttet følgende data, dog er de fleste profiler ikke analyseret for alle parametre:

Eksterne: dato, prøveudtager, UTM-koordinat, kortblad, terrænkote, terrænform, terrænhældning, vegetation, grundvandsdybde, profildybde, drænings- klasse samt bemærkninger iøvrigt.

Interne: horisontfølge, -dybde, -grundfarve og pletfarve, horisontovergang, udgangsmaterialets oprindelse, tekstur, humus- kalk- og stenindhold, struktur og konsistens, horisonternes makroporer og rodindhold samt horisonternes indhold af noduler, cementeringer, pans og belægninger.

Analyser: tekstur (2, 20, 63, 125, 200, 500, 2000 m m), humusindhold, pH (CaCl2) og ph (H2O), kalkindhold, total N og P samt organisk bundet P, dithionitcitrat- og pyrofosfatopl. jern og aluminium, kationbelægning (Ca, Mg, Na, K og sure ioner), vandretention (pF 1.0, pF 2.0, pF 3.0 og pF 4.2), porøsistet og volumenvægt. Endvidere findes på et mindre antal profiler mineralogi, citronsyreopl. P, KCl-opløseligt Al og H samt rodintensiteter.

Profilerne er indsamlet i forbindelse med jordprofilundersøgelser i Himmerland (1980), ca. 800 profiler er beliggende langs DONG’s hovedtransmissionsledning (1981-84) og hovedparten af de øvrige ligger i Landskontorets kvadratnet for nitratundersøgelser (1987-89). Hermed er databasen landsdækkende med en profilafstand på syv km.

Beskrivelse af 68 Danske jordbundsprofiler.

Anbefalet anvendelse: 1:50.000 Profilpunkter
Udstrækning: Landsdækkende
Brugsret: DJF, offentlige
Etableringsår: 1980 - 89
Legende: Profilpunkt PDF-fil med eksempel

Tilbage til toppen