Den landsomfattende jordklassificering

Resultaterne fra Den landsomfattende Jordklassificering er publiceret dels i form af Basisdata-kort i 1:50.000 og dels i form af et landsdækkede digitalt kort i et GI-system. Begge disse produkter kan rekvireres hos JPM.

Jordklassificeringen resulterede  i et jordbundskort som afspejler 4 forhold som har betydning for jordens landbrugsmæssige potentiale:  

 • De geologiske forhold
 • Terrænhældningen
 • Pløjelagets tekstur
 • Den Naturlige afvanding

 

Pløjelagets tekstur

Kortets hoved tema pløjelagets tekstur er inddelt i 8 farvekoder, jvf. nedenstående tabel.

Jordtype Teksturdefinition for jordtype Symbol JB-nr. Vægtprocent
Ler under 2 µm Silt 2-20 µm Finsand 20-200 µm Sand, ialt 20-2000 µm Humus 58.7% C
1 Grovsandet jord GR.S. 1 0-5 0-20 0-50 75-100 Under 10
2 Finsandet jord F.S. 2 50-100
3 Grov lerblandet sandjord GR.L.S. 3 5-10 0-25 0-40 65-95
Fin lerblandet sandjord F.L.S. 4 40-95
4 Grov sandblandet lerjord GR.S.L 5 10-15 0-30 0-40 55-90
Fin sandblandet lerjord F.S.L. 6 40-90
5 Lerjord L 7 15-25 0-35   40-85
6 Svær lerjord SV.L. 8 25-45 0-45   10-75
Meget svær lerjord M.SV.L. 9 45-100 0-50   0-55
Siltjord SI. 10 0-50 20-100   0-80
7 Humus HU. 11         Over 10
8 Speciel jordtype SPEC. 12  

Grænsedragning (for de otte farvekoder) er sket i samarbejde med landbrugets konsulenttjeneste samt Hedeselskabet på baggrund af 40 000 prøver udtaget i pløjelaget. Alle Basis-datakort er digitaliseret på baggrund af GI kort i 1:25.000. Den trykte kortbladsserie, Basis-datakort 1:50.000, dækker ikke Nordjylland, hvor jordklassificeringen leveres i form af en bog eller i digital form. Kortgrundlaget udgøres af GI kort i 1:25.000.

Anbefalet anvendelse 1:50.000 Profilpunkter
Udstrækning Landsdækkende
Brugsret DJF, offentlige
Etableringsår 1975 - 79
Legende: Teksturpunkt PDF-fil med eksempel

Arealanvendelse

I data findes der udover information om jordtypen også information om arealanvendelen.

 1. Byzoner / sommerhusområder
 2. Ferske vande (søer og brede vandløbsstrækninger)
 3. Marine områder
 4. Restområder
 5. Skove / plantager, jfr. Skovregistreringen
 6. Skov i byzone, jfr. Skovregistreringen
 7. Ikke klassificeret
 8. Sommerhusområde
 9. Landzone, lokalplan
 10. Landzone, lokalplan for sommerhusbebyggelse
 11. Skov i sommerhusområder
 12. Større bebyggelser i landzone

Den periodiske opdatering af topografiske liniedata for kystlinie, søomrids m.m. skete indtil først i 1990’erne efter de nyeste topografiske grundkort fra Geodætisk Institut. Byzoner og sommerhusområder opdateredes efter indberetninger fra amter og primærkommuner.

De 36 000 tekstur punkter Fra hver de 36 000 lokaliteter er der udtaget en jordprøve fra en dybde af 0-20 cm og fra visse lokaliteter desuden prøver fra en dybde af 35-55 cm. Dækningsgraden for 0-20 cm’s dybde er ca. 1 prøve pr. 70-90 ha, og for de dybere prøver er den ca. 1 pr. 600 ha. Prøverne er inddelt efter jordtype bestemt af kornstørrelsen (<2, 2-20, 20-63, 63-200 og 200-2000 my  m), humusindhold og indhold af CaCO3. Til hver prøver er knyttet følgende information i teksturdatabasen:

 • prøvestedets nummer og UTM-koordinat
 • prøvedybde
 • den beregnede jordtype ved bogstavsymbol, JB-nr. og FK-nr.
 • muldtilstand (tre klasser)
 • vægt% af humus, ler, silt, finsand, grovsilt, grovfinsand, grovsand, CaCO3
 • geologi, dominerende jordart i 1 m’s dybde
 • afvandingstilstand (tre klasser)

På Basisdatakortene er afbildet følgende grænselinier:

 • terrænhældning, tre klasser og
 • arealtype

Prøvetagning er sket i samarbejde med landbrugets konsulenttjeneste, og analysen af jordprøverne er foretaget af Statens Planteavlsforsøgs Centrallaboratorium. Jordprøverne opbevares i et jordarkiv, og alle analyseresultater er blevet lagret på edb. På nuværende tidspunkt indeholder teksturdatabasen oplysninger fra omkring 36.000 lokaliteter.

Anbefalet anvendelse 1:50.000 Arealtyper
Udstrækning Landsdækkende
Brugsret DJF, offentlige
Etableringsår 1975 - 79
Legende: Grovsandet jord
Finsandet jord
Lerblandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Svær lerjord og siltjord
Humusjord
Kalkholdig jord
Grundfjeld
PDF-fil med eksempel
Anbefalet anvendelse 1:50.000 Arealtyper
Udstrækning Landsdækkende
Brugsret DJF, offentlige
Etableringsår 1975 - 79
Legende: Byzone
Søer
Marineområder
Restområder
Skov
Skov i byzone
Sommerhusområde
Bebyggelse i landzone
Sø i byzone
Større vandløb
Skov i sommerhusområder
Afskårne fjorde
Grundfjeld
PDF-fil med eksempel

Terrænhældning

Analysen af terrænhældningen indenfor jordklassificeringens første otte jordtyper blev udført i forbindelse med den landsomfattende jordklassificering. Ved terrænhældningsanalysen er der anvendt en metode til opdeling af det topografiske korts højdekurvebilleder i delområder. Analysemetoden kaldes Raisz-Henry-metoden, og de valgte klasser er:

Klasse 1 0-6 grader
Klasse 2 6-12 grader
Klasse 3 over 12 grader

Fastsættelse af de tre intervaller er sket i samarbejde med Landsudvalget for Bygning og Maskiner. Forsøg med kørsel med landbrugsmaskiner viste, at klasse 1 kan karakteriseres ved gode forhold til kørsel med maskiner, klasse 2 ved middelgode forhold og klasse 3 ved at være uanvendelig til kørsel med maskiner. Til kortlægningen af hældnings-klasserne er GI’s topografiske kort i 1:25.000 anvendt. For Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn gælder dog, at Atlasblade i 1:40.000 er anvendt. I 1988-89 er hældningsklasserne desuden fastlagt for skovarealer m.m.

Anbefalet anvendelse 1:25.000 Sydsjælland, Lolland-Falster og
Møn : 1:50.000
Udstrækning Landsdækkende
Brugsret DJF, offentlige
Etableringsår 1975 - 79
Legende: 0-6 grader
6-12 grader
>12 grader

Tilbage til toppen