Stationer

Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø har ansvaret for indsamling af relevante landsdækkende jordbrugsmeteorologiske data for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) samt at etablere og vedligeholde databaser med meteorologiske data. Indsamlingen af disse data sker via et samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Yderligere beskrivelse af datagrundlag og jordbrugsmeteorologi findes i Sørensen, et al., 2005.

Den meteorologiske database ved DJF indeholder data fra følgende stationstyper i Danmark:

Data typeFrekvensFørste årSidste år
Automatiske klimastationerTime
Døgn
1988løbende
Manuelle klimastationer3 timer
Døgn
19511998
Synopstationer3 timer
Døgn
 løbende
Manuelle nedbørstationerDøgn1951løbende
SolautograferTime
Døgn
19572002
FordampningsstationerUgentligt19512000
Specielle målinger (Foulum)10 minutter
Time
Døgn
1985løbende

De fleste af disse data stammer fra DMI og skal for rekvirenter udenfor DJF anskaffes via DMI.

Data ligger i SAS-datasæt og kan af DJF-medarbejdere hentes via intranettet, hvor der er diverse formularer til udtræk fra databasen. Data leveres i tekst- og SAS-datasætformat.

I det følgende er beskrevet afdelingens forskellige produkter, så som rådata og griddata.

DJFs forsøgslokaliteter

På seks af DJFs forsøgslokaliteter har DMI og DJF i dag opstillet automatiske klimastationer. Tre af disse automatiske klimastationer er ejet af DMI og tre af DJF. JPM er ansvarlig for driften af disse tre stationer. På Foulumgård er opstillet en speciel jordbrugsmeteorologisk station.

Foulumgård
På Foulumgård er der indsamlet klimadata siden medio 1985, hvor DMI oprettede en synopstation og det daværende Jordbrugsmeteorologisk Tjeneste udvidede stationen til også at foretage diverse mikroklimatiske målinger. Data lagres som 10 minutters værdier. I 1997 valgte man at renovere stationen, og den er derefter ejet af DJF.

Følgende parametre bliver registreret:

Lufttemperatur i 2 m, °C
Lufttemperatur i 20 cm højde over kort græs, °C
Relativ luftfugtighed i 2 m, %
Lufttryk, mbar
Nedbør i 1,5 m, mm
Nedbør i 0,0 m, mm
Overfladefugt i 1 m, minutter
Vindretning i 10 m, grader
Vindhastighed i 10 m, m/s
Vindretning i 2 m, grader
Vindhastighed i 2 m, m/s
Jordtemperatur i 5 cm dybde under bar jord, °C
Jordtemperatur i 10 cm dybde under bar jord, °C
Jordtemperatur i 30 cm dybde under bar jord, °C
Jordtemperatur i 5 cm dybde under kort græs, °C
Jordtemperatur i 10 cm dybde under kort græs, °C
Jordtemperatur i 30 cm dybde under kort græs, °C
Jordtemperatur i 100 cm dybde under kort græs, °C
Globalstråling, W/m²
Diffus kortbølget indstråling, W/m²
Reflekteret kortbølget stråling over græs, W/m²
Fotosynteseaktiv indstråling (PAR), mol/m²/sek
Nettostråling, W/m²
Langbølget udstråling, W/m²
Jordvarmeflux i 3 cm dybde under kort græs, W/m²

Forsøgsstationer
På forsøgsstationerne er der opsamlet klimadata gennem mange år til brug i forbindelse med forsøgs- og moniteringsopgaver. I 1987-88 blev der opstillet automatiske klimastationer, disse er blevet renoveret i 2001-02. På de automatiske klimastationer foretages på nuværende tidspunkt følgende registreringer:

Lufttemperatur i 2 m, °C
Lufttemperatur i 20 cm højde over kort græs, °C
Relativ luftfugtighed i 2 m, %
Nedbør i 1,5 m, mm
Overfladefugt i 1 m, minutter
Vindretning i 10 m, grader
Vindhastighed i 10 m, m/s
Jordtemperatur i 10 cm dybde under kort græs, °C
Jordtemperatur i 30 cm dybde under kort græs, °C
Globalstråling, W/m²

Derudover kan der for døgnet beregnes potentiel fordampning (mm) med Makkinks formel (Makkink, 1957; Plauborg et al., 2002) (anbefalet) og med en modificeret Penman (Mikkelsen & Olesen, 1991) samt mætningsdeficit (kPa). Endvidere måles diverse manuelle parametre, afhængig af lokalitet, følgende kan nævnes:

Solskinstimer (stoppet i foråret 2002)
Manuel nedbør (døgnet)
Pande fordampning (HL315)
Snedække

I nedenstående tabel er angivet årstal for data start og evt. data stop i afdelingens database. Ud over de stationer, som er DJF ejet på nuværende tidspunkt er endvidere medtaget tidligere DJF-lokaliteter, som nu er overgået til DMI eller nedlagt.

Lokalitet Start år Slut år Ejer
Askov 1951   DJF
Tystofte 1951   DJF
Tylstrup 1906   DJF
Årslev 1951   DMI
Borris 1951   DJF
Hornum 1971 2002 DMI
Rønhave 1971 2003 DJF
Jyndevad 1951   DMI
Flakkebjerg 1973   DMI
Ødum 1951   DMI
Roskilde 1971 2002 DJF
Silstrup 1971   DJF
Bygholm 1998   DMI

Siden 1988 er data blevet lagret på timebasis i databasen.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets tidligere og nuværende forsøgslokaliteter. Landsdækkende klimagrid med i alt 44 felter

PDF-fil med eksempel

Litteratur

Aslyng, H.C. & Hansen, S., 1982. Water balance and crop production simulation. Hydrotechnical Laboratory. The Royal Veterinary and Agricultural University. Copenhagen. 200 pp.

Makkink, G.F., 1957. Ekzameno de la formulo de Penman. Repr. Neth. J. Agric. Sci. 5, 290-305.

Mikkelsen, H.E. & Olesen, J.E., 1991. Sammenligning af metoder til bestemmelse af potentiel vandfordampning. Tidsskrift for Planteavls Specialserie. Beretning nr. S2157, 67 pp.

Plauborg, F., Refsgaard, J.C., Henriksen, H.J., Blicher-Mathiesen, G. & Kern-Hansen, C., 2002. Vandbalance på mark- og oplandsskala. DJF-rapport 70, 45 pp.

Plauborg, F. & Olesen, J.E., 1991. Udvikling og validering af modellen MARKVAND til vandingsstyring i landbruget. Tidsskrift for Planteavls Specialserie. Beretning nr. S2113, 103 pp.

Scharling, M., 2000. Klimagrid - Danmark normaler 1961-90. Måneds- og årsværdier. Danish Meteorological Institute, technical report no 00-11, 17 pp.

Sørensen, B., Detlefsen, N. & Thysen, I., 2005. Jordbrugsmeteorologi i PlanteInfo. Danmarks JordbrugsForskning. Grøn Viden 306, 8 pp.

Tilbage til toppen