Udlevering af data

Kontaktperson: Inge T. KristensenSend mail

Definitioner

Ved Aftalen forstås den mellem parterne indgåede aftale/ordreafgivelse/ordrebekræftelse om køb og salg samt levering af digitale kort og databaseoplysninger.

Ved Betingelserne forstås nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser.

Ved Dataleverance forstås et digitalt udtræk af en mellem parterne nærmere aftalt del af data fra en af DJFs datakilder, som DJF har ejendoms- og ophavsret til. Der gives ikke adgang til udtræk i form af en kopi af en database eller udtræk bestående af samtlige data fra en database.

Ved dokumentation forstås brugervejledninger, tekniske vejledninger og andre manualer, der leveres sammen med Dataleverancen.

Ved Kunden forstås en person, en virksomhed, en offentlig myndighed eller institution, der udgør en selvstændig juridisk enhed eller en nærmere defineret del heraf. Kundens identitet vil være angivet i Aftalen.

Ved Parterne forstås DJF samt den i Aftalen angivne kunde.

Betingelser

Betingelserne gælder for digitale kort og databaseoplysninger, som DJF har ophavsret til, herunder
  1. Den danske Jordklassifikation, digitale kort
  2. Teksturdatabase, punktinformation
  3. Jordprofildatabase, punktinformation
  4. Lavbund og okker, digitale kort
  5. Okkerdatabase, punktoplysninger
  6. Klimadatabase
Oplysninger om tilgængelige data findes i SP rapport Nr. 6 (1996) fra DJF eller nyere gældende oversigter. Se hertil http://www.djfgeodata.dk/

Betingelserne gælder for DJF's salg af digitale kort og data til private og virksomheder, herunder offentlige virksomheder, når Kunden i aftale, ordrebekræftelse, ordreformular eller i forbindelse med leveringen er gjort bekendt hermed og har accepteret Betingelserne.

Betingelserne kan fraviges ved aftale, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale eller ordrebekræftelse mellem DJF og Kunden.

1. Dataleverancen

Grunddata kan være produceret/indsamlet af DJF og helt eller delvis af andre end DJF.

Den nærmere beskrivelse af Dataleverancen fremgår af parternes aftale, ordrebekræftelsen, ordreformularen eller leveringen, herunder vil eventuelle oplysninger om nøjagtighed, anvendelse m.v. fremgå. Dataleverancens form og medie er ligeledes fastsat i parternes aftale, ordrebekræftelsen eller ordreformularen. Kunden skal i forbindelse med bestilling af materiale angive til hvilket formål dataene ønskes anvendt. Dette er en forudsætning for at levering sker.

2. Pris

Prisen for Dataleverancen fastsættes i henhold til DJF's til enhver tid gældende priser for indtægtsdækket virksomhed. Alle priser er eksklusiv moms.

3. Leveringstid og -sted

Med mindre andet er aftalt, leveres data senest 4 uger efter datoen for parternes aftale.

Levering sker for DJF's risiko til Kundens adresse som angivet i aftale, ordrebekræftelse eller ordreformular. DJF afholder forsendelsesomkostningerne.

4. Betalingsbetingelser

Betaling sker i henhold til faktura. Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage. Betaling skal ske i danske kroner med mindre andet er aftalt. Betaling skal i øvrigt følge instrukserne på fakturaen.

DJF er berettiget til at beregne renter fra forfaldsdagen i henhold til rentelovens bestemmelser.

5. Rettigheder

DJF overdrager alene en ikke eksklusiv og som udgangspunkt uoverdragelig brugsret til Dataleverancen til Kunden og således ingen ejendoms-, ophavs eller øvrige rettigheder, hverken til de data, som ligger til grund for Dataleverancen, den form data leveres i eller selve databasen, som Dataleverancen er et uddrag af.

Når intet andet fremgår af Betingelserne eller er aftalt skriftligt særskilt følger Kundens brugsret de i Lov om Ophavsret (LBK nr. 164 af 12/03/2003) angivne retningslinier.

DJF indestår overfor Kunden for, at DJF er berettiget til at disponere over Dataleverancen i overensstemmelse med parternes aftale, og DJF indestår for, at Dataleverancen ved den forudsatte brug ikke krænker tredjemands eventuelle rettigheder, herunder patent- ophavs- og varemærkerettigheder.

Fremsættes der påstand om, at Dataleverancen krænker sådanne rettigheder, er DJF berettiget til efter eget valg enten at sikre, at Kunden opnår ret til fortsat brug eller at forandre eller udskifte Dataleverancen, således at det ikke længere medfører en krænkelse.

Er ingen af disse muligheder opnåelige på vilkår, som efter DJFs opfattelse er rimelige, er DJF berettiget til med øjeblikkelig varsel at udtræde af Aftalen vedrørende (den del af) Dataleverancen, der medfører krænkelse af tredjemands ret, og refundere Kunden den erlagte betaling herfor.

DJF er uden ansvar, hvis en påstand om krænkelse kan tilskrives Kundens ændring af Dataleverancen eller Kundens brug heraf uden for de aftalte eller forudsatte rammer.

Ovenstående angiver DJFs maksimale ansvar med hensyn til enhver krænkelse af patent- eller andre immaterialrettigheder.

Kunden har alene ret til at anvende Dataleverancen til eget brug, herunder ret til at bearbejde dataleverancen, ret til at foretage datafangst i Dataleverancen samt ret til at kopiere Dataleverancen i et begrænset antal til eget brug, jf. dog pkt. 1 om formålet med Dataleverancen. Kunden indestår for, at data ikke under nogen form stilles til rådighed for eller gøres til genstand for udnyttelse af andre uden skriftlig tilladelse fra DJF. Denne indeståelse omfatter såvel de originalt udleverede data som eventuelle kopier. Kunden har således ej heller ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge, udlåne eller udleje eksemplarer af hele eller dele af Dataleverancen eller på anden måde at videregive Dataleverancen end beskrevet ovenfor, medmindre DJF giver forudgående skriftligt samtykke hertil.

For digitale kort har Kunden ikke uden særlig skriftlig aftale med DJF ret til fremstilling og videregivelse af nye kort, baseret helt eller delvis på Dataleverancen.

Såfremt der indgås særskilt aftale om videresalg af eksemplarer af Dataleverancen eller anden videregivelse, har DJF til enhver tid ret til licensbetaling af hver leverance efter nærmere aftale mellem parterne. Såfremt Dataleverancen videregives eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand efter udtrykkelig aftale, er Kunden forpligtet til at underrette tredjemand om og pålægge tredjemand at respektere DJF's rettigheder i henhold til Betingelserne

Kunden er forpligtet til i behørigt omfang at anføre DJF og evt. andre oplyste rettighedshavere som datakilde i overensstemmelse med ophavsretsloven og sædvanlig praksis, herunder skal det oplyses, hvilke tilføjelser eller videre bearbejdning Kunden har foretaget i Dataleverancen

6. Ansvar og Force Majeure

DJF indestår for, at Dataleverancen er i overensstemmelse med DJF's database på udtrækningstidspunktet og at Dataleverancen er i overensstemmelse med beskrivelsen af Dataleverancen i parternes aftale, ordrebekræftelse eller ordreformularen.

Bearbejdningen af dataene, er foregået på grundlag af den viden og teknik, DJF råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. DJF er uden ethvert ansvar, hvis en senere udvikling måtte vise, at DJF's viden og teknik var mangelfuld eller urigtig.

Eventuelle reklamationer skal være DJF i hænde snarest muligt og senest 2 måneder efter, at Kunden har modtaget Dataleverancen. DJF har ret til at foretage omlevering.

Data, som er produceret af DJF, er indsamlet og tolket efter gældende praksis på indsamlingstidspunktet. DJF påtager sig intet ansvar for Dataleverancens kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed eller anvendelighed til Kundens formål og påtager sig derfor heller intet ansvar for konsekvenser af Kundens brug af Dataleverancen, uanset om sådanne konsekvenser skyldes fejl og mangler i DJF's database eller Kundens anvendelse, bearbejdning og fortolkning af Dataleverancen. Tilsvarende gælder såfremt Dataleverancen er baseret på data, som er indberettet til DJF af tredjemand. Nærværende bestemmelse gælder uanset oplysninger i parternes aftale, ordrebekræftelse eller ordreformularen m.h.t. nøjagtighed, anvendelse m.v.

I forbindelse med anvendelse af leverede data skal Kunden respektere gældende lovbestemmelser, herunder persondataloven. Ansvar i den forbindelse kan ikke gøres gældende overfor DJF.

DJF kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for mangler ved eller fejl i leverede data, herunder fejlagtige oplysninger. DJF kan derfor ikke overfor Kunden blive ansvarlig overfor skader eller tab, der direkte eller indirekte følger af manglende anvendelsesmulighed, forsinket levering, fejlagtige oplysninger i leverede data, Kundens tab af data eller andre forhold.

Ingen af Parterne skal i henhold til Aftalen anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af l. punktum.

7. Fortrolighed

Såfremt en part i forbindelse med Aftalen kommer i besiddelse af oplysninger, som efter sagens natur er at betragte som fortrolige skal disse behandles som sådan.

8. Ikrafttrædelse og ophør

Betingelserne træder i kraft, når der enten foreligger en aftale mellem parterne eller ordrebekræftelse er fremsendt af DJF til Kunden.

Medmindre andet følger af Aftale/ordreafgivelse/ordrebekræftelse, har Kundens brugsret ubegrænset løbetid.

Den mellem parterne indgåede leveringsaftale kan særskilt opsiges af enhver af Parterne med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en måned.

Uanset ovenstående er en part i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller Betingelserne, som ikke er bragt til ophør efter påkrav fra den ikke-misligholdende part, berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes også det forhold, at en part erklæres konkurs, går i betalingsstandsning eller indleder forhandling om frivillig eller tvungen akkord.

Aftalen ophører automatisk i sin helhed, såfremt Kundens brugsret ophører - uanset årsagen til dette ophør.

Ved ophør af Kundens brugsret - uanset årsag - skal Kunden omgående indstille al brug af den af Aftalen omfattede Dataleverance (samt dertil hørende dokumentation). Kunden skal ved påkrav godtgøre over for DJF, at Kunden har tilintetgjort eller tilbageleveret alle kopier af Dataleverancen, herunder også eventuelle backup- og arkiveringskopier samt bearbejdede Dataleverancer (og den dertil hørende dokumentation).

9. Lovvalg og tvister

Licens- og vedligeholdelsesaftalen er underlagt dansk ret. Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse.

Alle tvistigheder - herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkningen af Aftale og Betingelserne, disses indhold, omfang, ophør eller opfyldelse - skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed.

Hvis tvisten ikke kan løses gennem Parternes forhandling eller ved mægling afgøres tvisten af retten i Viborg. Processproget er dansk.