Landskabselementer

Landskabselementer

   Yngre moræne
   Randmoræne/dødislandskab
   Bakkeø
   Tunneldal
   Hedeslette
   Klit
   Yoldia
   Littorina
   Marsk
   Inddæmmet areal
   Grundfjeld

Yngre moræne

"Yngre moræne" er en betegnelse, der dækker over moræneaflejringer fra sidste istid – Weichselistiden. I Danmark ses de i alle landsdele med undtagelse af området vest for hovedopholdslinien, hvilket svarer til Vestjylland syd for Bovbjerg, vestlige del af Midtjylland og vestlige del af Sønderjylland. "Yngre moræne" er således en fællesbetegnelse for samtlige moræner fra weichselisen uanset om de er afsat af et baltisk isfremstød eller norsk isfremstød i Weichsel.

16 Hestehaven 3 17 Hestehaven 1 20 Karlslunde
21 Hestehaven 2 378 Skærsø 520 Gummerup
568 Bellinge 674 Tune 676 Karlstrup
681 Torslunde 1029 Rold Skov 1248 Tirstrup
1324 Vinderslev 1694 Revninge 1785 Gislum
1810 Almindingen 1817 Arnager 1967 Rødvig
2004 Sønderskov 2049 Halkær 2055 Østrup
10211 Karhus Skov

Randmoræne/dødislandskab

Randmoræner ses som kraftige, aflange bakkerygge i terrænet. De er et udtryk for aflejring ved fronten af isen. Når iskappen trækker sig tilbage står randmorænestrøget igen som en grænse for isens udbredelse. Udover morænen afsat af isen kan en randmoræneryg bestå af opskudte flager af ældre aflejringer. Randmorænebakker ses mange steder i Danmark, og de to flotteste randmorænestrøg er ved Mols, hvor to brætunger i hhv. Kalø Vig og Ebeltoft Vig har presset Mols Bjerge op, og Vejrhøjbuerne i Odsherred.

Dødislandskab opstår, hvor iskappen trækker sig tilbage og efterlader mindre enheder af is, der langsomt smelter. Den herved fremkomne indsynkning sammen med afsmeltningsstrømme fra isen, aflejringer i isopdæmmede søer samt randmorænens indvirkning giver et kuperet landskab med mange bakker og lavninger.

1246 Torup Mark 1247 Femmøller 1339 Mønsted
1473 Lilleskov

Bakkeø

Bakkeølandskabet er placeret vest for hovedopholdslinien. Bakkeøerne har et lavt relief, da det er moræneaflejringer helt fra forrige istid (Saale), der har været udsat for smeltevand og jordflydning. Dette giver en udjævning af terrænet, og ydermere har smeltvandsaflejringer fra sidste istid (Weichsel) udfyldt de lavereliggende dele af landskabet. Tilsammen giver det indtryk af et forholdsvist fladt landskab.

740 Vittrup 760 Galtlund Plantage 761 Galtlundgård
846 Lunderup Lund 872 Øster Vrøgum 1391 Haderup
1529 Simonstrup 1537 Lybæk 1538 Tvis
1569 Risbjerg 1592 Kvong 1658 Bjerndrup
1674 Fole 1740 Øster Finderup 1855 Brøndlund
1875 Roost 2020 Askov 3077 Sørvad

Tunneldal

En tunneldal er en dal, der er dannet af smeltevandet under isen. Smeltevandet har været under tryk, og der kan i dalbunden være aflejret banker af grus og sand, som i dag ses som småbakker. Tunneldalen har ved skrænter en markant afgrænsning til det omgivende landskab.

Hedeslette

Hedesletter består af smeltevandsaflejringer afsat foran isfronten. Det er velsorterede aflejringer, der for det meste består af sand, men kan også være silt eller ler. En hedeslette er tilsyneladende flad, måske med enkelte enkelte erosionsdale, men i virkeligheden falder det topografiske niveau væk fra isranden. Et eksempel på dette ses ved Skelhøje sydvest for Viborg, hvor der i slutningen af sidste istid er dannet en smeltvandskegle, der breder sig ud i sydvestlig retning og danner hedesletten. Langs hovedopholdslinien er der flere af sådanne aflejringskegler, der er dannet ud for porte i isen, hvor smeltevandet er strømmet ud. Udover området vest for hovedopholdslinien ses hedesletter/smeltevandsaflejringer foran andre israndslinier f.eks. Tirstrup Hedeslette, og i dalstrøg, der har virket som afvandingskanaler for smeltevandet.

809 Sig 1124 Myrhøj Plantage 1338 Viborg Vestermark
1347 Gammelstrup Hede 1358 Kongenshus 1417 Alhede
1575 Borris Sønderland 1589 Kølkær 1626 Omvrå Søndermark
1769 Ørslev 1840 Sofiedal

Klit

Klitter består af meget velsorteret sand. Klitlandskabet forekommer hyppigst langs kysterne, men klitter kan findes overalt, hvor store sandmængder bliver tilgængelige for blæsten. De er derfor også tilstede f.eks. på hedesletter og i sandede moræneområder. Man bruger i denne forbindelse betegnelsen indsander. Eksempler på områder med indsander i Danmark er Thy, Vesthimmerland og Nordsjælland.

375 Egtved 1597 Dronningmølle 1603 Korsø
1616 Øland 1824 Birkelev Plantage 1883 Lodbjerg Klitplantage

Yoldia

Yoldiaflader er områder med hævet havbund. I denne forbindelse er der tale om senglaciale havaflejringer, der er hævet over havniveau som følge af jordskorpens relative opløft, efter den er blevet frigjort for den tunge iskappe. Yoldiafladerne ses i Vendsyssel.

1184 Ulsted 1185 Donstedkær 1217 Mosbjerg
1909 Tylstrup

Littorina

Littorinaflader er områder med hævet havbund. De er postglaciale af alder, og er fremkommet ved opløft af jordskorpen efter bortsmeltning af iskappen. Littorinafladerne ses i det sydlige Vendsyssel, Østhimmerland, i tidligere smeltevandsdale og i lavtliggende kystnære områder.

1384 Klarup 1600 Fjerritslev

Marsk

Marsk er aflejringer dannet ved sedimentation i tidevandszonen. Dette kan bl.a. iagttages ved vekslende lagtykkelser i jordprofilet.

906 Margrethe Kog

Inddæmmet areal

Arealer inddæmmet ved diger og tørlagt ved afvanding. Arealerne bliver hovedsagelig brugt til landbrugsdrift. Det er områder, som tidligere har været lavbundede fjorde og vige. Det er lokaliteter som f.eks. Lammefjord i Odsherred, Kolindsund på Djursland og Vålse Vig på Falster.

Grundfjeld

Krystalline bjergarter, som her i Danmark findes på Bornholm. Der kan over grundfjeld dannes jordbund, og alt efter bjergartens beskaffenhed kan jordbunden blive næringsrig eller -fattig.